ชื่อ - นามสกุล :ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0818259696
Email :nuttarin_bee@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :