ชื่อ - นามสกุล :นางสาวยุพา ตันติพันธุ์กุล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่อยู่ :
Telephone :0851437177
Email :yupatanai@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่ม